מהו חשבון חדש לפי הגדרתו בחוק הגמל?

קיימות שתי מגבלות עיקריות על הקופה המקבלת של "חשבון חדש": (א) היא לא יכולה להיות קרן פנסיה. (ב) לא ניתן להפקיד לכספים הצבורים תשלומים נוספים

הפעם, בעקבות שיח מקצועי שעלה ברשתות החברתיות, נציג ונסביר מהו "חשבון חדש" כהגדרתו בסעיף 23.(א)(2א) ו-(2ב) ל"חוק הגמל".

כספים ב"חשבון חדש" (בקופה המקבלת) הינם כספים שמקורם (הועברו/נוידו) מאחת מהקופות להלן (קופה מעבירה): (1) כספי פיצויים (הוניים או קצבתיים) לאחר התחשבנות במס; (2) כספי תגמולים ופיצויים של נפטר (הוניים או קצבתיים), העוברים על שמו של מוטב.

קיימות שתי מגבלות עיקריות על הקופה המקבלת של "חשבון חדש": (א) היא לא יכולה להיות קרן פנסיה! המשמעות, ניתן לנייד את הכספים האמורים רק לפוליסת ביטוח לקצבה, או לקופה לחיסכון (קופ"ג "לא משלמת"). (ב) לא ניתן להפקיד לכספים הצבורים ב"חשבון חדש" תשלומים נוספים והיתרה תגדל/תיקטן רק עקב רווחים/הפסדים בשוק ההון.

שימו לב, הכספים שהועברו לחשבון חדש ממרכיב הפיצויים לאחר התחשבנות, לא יראו אותם כחלק ממרכיב הפיצויים.

הכספים בחשבון חדש (משני המקורות), הופכים להיות חלק מ"תשלומים פטורים" כהגדרתם בסעיף 9א.(א)(2) לפקודת מס הכנסה, וניתן להמיר אותם לקצבה מוכרת פטורה ממס, החל מגיל 60.
לחלופין, ניתן למשוך את הכספים בכל עת, בתשלום מס רווחי הון בשיעור 25% על הרווח הריאלי, שנוצר מיום שעברו ל"חשבון חדש", או מתום 3 חודשים, לפי המוקדם.

למה כל זה קשור? לאפשרויות הניוד של כספים מ"חשבון חדש" – לא ניתן לנייד אותם לקרן פנסיה, אלא לקופ"ג אחרת (קופה לחיסכון/לא משלמת), או לקופת ביטוח לקצבה.
המשמעות, ברצות העמית/המבוטח לממש את הכספים לשם קבלת קצבה מוכרת (מיידית או נדחית ולא לפני גיל 60), יהיה עליו לנייד את הכספים לקופת ביטוח לקצבה בלבד!

ואם רצונו לממש אותם בעתיד כמשיכה "הונית"? במקרה זה יכול לנייד את הכספים לקופ"ג לחיסכון (לא משלמת), או לקופת ביטוח לקצבה, ולממש את רצונו למשיכה הונית בכל עת, בתשלום מס רווחי הון.

מה למדנו? שכספים תחת "חשבון חדש" ניתנים למימוש כקצבה מוכרת, או כמשיכה של סכום חד פעמי בתשלום מס רווחי הון, וניתן לנייד אותם לכל קופה מלבד לקרן פנסיה.

חובה עלינו, כבעלי רישיון פנסיוני, להכיר את כללי הניוד והגדרות הכספים בקופות השונות, כדי לסייע ללקוחותינו לממש את החסכונות שלהם, בהתאם לצורכיהם והעדפותיהם.

✒ מאת: איציק בן ארויה

דילוג לתוכן